NOWA STRONA PRZEDSZKOLA
NOWA STRONA PRZEDSZKOLA
NOWA STRONA PRZEDSZKOLA
NOWA STRONA PRZEDSZKOLA
NOWA STRONA PRZEDSZKOLA
NOWA STRONA PRZEDSZKOLA
NOWA STRONA PRZEDSZKOLA
NOWA STRONA PRZEDSZKOLA

WYBRANY DZIAŁ:Regulamin

Regulamin przedszkoli Hop Kids

§1

Organizacja przedszkola


 1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z inną grupą.
 3. Praca z Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i przerwy wakacyjnej), w godzinach od 7:00 do 17:00. 
 4. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 9:00, a odbierać można od godz. 14:00 (dotyczy dzieci 5 i 6 letnich).
 5. Przedszkole, w miarę możliwości, może organizować zajęcia dodatkowe (np. zajęcia rytmiczno-taneczne, bajko-terapię, zajęcia kreatywne itp.).
 6. Przedszkole serwuje posiłki przygotowane i dostarczane przez wybraną firmę Cateringową. Dziecko otrzymuje 4 posiłki dziennie:
  • śniadanie,
  • II śniadanie,
  • obiad (zupa i drugie danie),
  • podwieczorek.
 7. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor.
 8. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 3 - 6 lat.
 9. Przedszkole prowadzi kuchnię dla dzieci z różnymi alergiami. Posiłki zastępcze przygotowywane są z produktów ogólnie dostępnych przez wybraną firmę cateringową.


§2

Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu


 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 7.00 do 17.00, przez 11 miesięcy w roku.
 2. Do dnia 15 kwietnia każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania Dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.
 3. Praca przedszkola w okresie wakacyjnym uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.
 4. Opłatę za okres wakacyjny ponoszą tylko Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola, tj. opłata za pobyt i koszty wyżywienia.
 5. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Nie jest to tradycyjne leżakowanie. Jeżeli dziecko nie śpi, to słuchają bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywają. W czasie sjesty Dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.
 6. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
 7. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, bądź po uprzednim osobistym i pisemnym powiadomieniu przedszkola o zmianie osoby odbierającej dziecko.
 8. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy, złe samopoczucie, które będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
 9. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy, np. w dniu urodzin.
 10. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia.
 11. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu. 
 12. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.


§3

Przedszkole a zdrowie dziecka


 1. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.
 2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
  • są przeziębione lub chore,
  • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 3. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji przedszkola, leki na alergie.
 4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;
 5. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko,
 6. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów;
 7. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).
 8. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje.
 9. Obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych;
 10. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia lub chorobowe.
 11. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
  • wieje silny wiatr,
  • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
  • temperatura jest niższa od -10 ºC,
  • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
  • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
 12. Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

§ 4

Prawa Dziecka

Dziecko ma prawo do:
 1. Akceptacji takim jakie jest. 
 2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje. 
 3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju. 
 4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi. 
 5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
 6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
 7. Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.
 8. Badania i eksperymentowania.
 9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
 10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
 11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”.
 12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.
 13. Zdrowego jedzenia.

§ 5

Obowiązki Dziecka


Dziecko ma obowiązek:
 1. Przestrzegać zawartych umów.
 2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.
 3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
 4. Nie krzywdzić siebie i innych.
 5. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
 6. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
 7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).


§ 6
Postanowienia końcowe


 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
 2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami.

Zobacz fotografie z przedszkola HopKids!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności
Facebook